Zadaj hľadaný výraz

MGBIZ info
mmagyar@mgbiz.sk

MGBIZ objednávky
objednavky@mgbiz.sk

MGBIZ marketing
gpikovska@mgbiz.sk

 

 Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mgnaradie.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť /ďalej len predávajúci/:

 

MGBIZ, s.r.o.

Puškinova 1423/12

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 44 466 803

IČDPH: SK2022711229

www.mgbiz.sk

tel.: +421 903 496 017

 

 1. Ceny

Všetky ceny na stránkach internetového obchodu www.mgnaradie.sk sú uvedené vrátane DPH.

 

2. Objednávka/kúpna zmluva

·         Všetky objednávky podané prostredníctvo internetového obchodu predávajúceho sú záväzné

·         Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom uvedeného obchodu

·         Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim

·          Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov a odsúhlasenie obsahu objednávky

·         Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári

·         Tovar je do uhradenia faktúry majetkom spoločnosti MGBIZ, s.r.o., Spišská Nová Ves

·         Vyplnením registračného formulára, alebo odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).

·         Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim emailom na adrese objednavky@mgnaradie.sk alebo telefonicky na čísle 0903 033 471. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

·         Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť ak:

-           nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok dohodnutých v objednávke

-          tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

-          výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť predávajúci bude kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

·         Kupujúci má možnosť objednať si inštaláciu zakúpeného tovaru. Táto služba nie je súčasťou tovaru. Kupujúci si ju môže objednať ako platenú službu tak, že do poznámky v objednávke vloží informáciu o požiadavke na inštaláciu. Následne mu Predávajúci zašle cenovú ponuku inštalácie a po odsúhlasení cenovej ponuky, bude inštalácia realizovaná.

3. Spôsob platby

·         Dobierka

·         Prevodný príkaz

·         Osobe – po dohode

 

4. Dodanie tovaru, náklady na dodanie tovaru

Termín dodania je v rozmedzí 2 – 14 pracovných dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa jedná o špeciálny tovar, tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

 

5. Spôsob doručenia a prevzatie tovaru

  • prepravná spoločnosť
  • Osobne

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prekontrolovať neporušenosť obalu a obsah zásielky.

Podpisom prepravného dokladu kupujúci potvrdzuje bezchybnosť zásielky.

V prípade nezrovnalostí je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu www.mgnaradie.sk . V opačnom prípade sa reklamácia bude posudzovať na základe kupujúcim podpísaného prepravného dokladu.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 102/2014 Z.z..

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  • kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu www.mgnaradie.sk so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

  • ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar nesmie byť poškodený

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

  • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze poukázané na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar je kupujúci povinný zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k predávajúcemu. Zásielky na dobierku predávajúci neakceptuje.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Údaje nie sú poskytované tretej strane.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné avšak potrebné pre realizáciu obchodu.  Tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely.
Používaním iternetového obchodu www.mgnaradie.sk súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním Vašich osobných údajov.

 

8. Reklamačný poriadok

Povinnosťou kupujúceho je vizuálna kontrola tovaru ihneď po prevzatí. Ak sú na výrobku mechanické poškodenia zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný, má kupujúci právo tovar neprevziať. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode, alebo zásielku neprevziať. Mechanické porušenie výrobku v neporušenom obale je potrebné nahlásiť okamžite a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované vzhľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu www.mgnaradie.sk sa riadi platnou legislatívou. Neoddeliteľnou súčasťou záručných podmienok sú záručné podmienky výrobcu.

Záručná doba:

Spotrebiteľ, t.j. súkromná osoba - nepodnikateľ, ktorý kupuje tovar pre osobnú spotrebu. Podľa Občianskeho zákonníka sa na tohoto zákazníka vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dátumu nákupu.

Podnikateľ, t.j. právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorá kupuje tovar na podnikateľské účely. Podľa Obchodného zákonníka sa na tohoto zákazníka vzťahuje záručná lehota 12 mesiacov od dátumu nákupu. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Podnikateľom sa riadi Obchodným zákonníkom.

Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci predloží Faktúru (záručný list). S uvedenými dokumentami si môže kupujúci uplatniť reklamáciu v najbližšom autorizovanom servise danej značky alebo môže tovar zaslať priamo na prevádzku internetového obchodu www.mgnaradie.sk s popisom závady. 

 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Elektronické zasielanie dokladov

Predávajúci súhlasí so zasielaním faktúr a ostatných dokladov elektronicky.

Kupujúci potvrdením Obchodných podmienok súhlasí so zasielaním faktúr a ostatných dokladov elektronicky.